Statuten

Statuten van de Haagse Schaakbond

Naam en zetel

Artikel 1

De vereniging draagt de naam Haagse Schaakbond. De vereniging kan bij afkorting worden aangeduid als: HSB.
De vereniging is gevestigd in de gemeente ‘s-Gravenhage.

Duur

Artikel 2

De vereniging is opgericht elf november negentienhonderd zesentwintig en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Doel en middelen

Artikel 3

 1. De vereniging heeft ten doel de beoefening van de schaaksport te stimuleren, in stand te houden en uit te breiden.
 2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
  a. aansluiting bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond, afgekort KNSB;
  b. het uitschrijven van, medewerken aan of regelen en bevorderen van wedstrijden;
  c. het instellen van kampioenschappen;
  d het verspreiden van (digitale) publicaties;
  e. het maken van propaganda voor de schaaksport;
  f. het bevorderen van de oprichting van organisaties, die het schaken in georganiseerd verband beoefenen;
  g. het organiseren van dan wel medewerken aan cursussen en opleidingen op schaakgebied;
  h. andere wettige middelen die het bereiken van het doel kunnen bevorderen.
 3. De vereniging conformeert zich aan het beleid van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond.

Verenigingsjaar

Artikel 4

Het verenigingsjaar loopt van een juli tot en met dertig juni van het daarop volgende jaar.

Leden

Artikel 5

 1. De verenigingen kent gewone leden, ereleden en leden van verdienste.
  Waar in deze statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen besluiten sprake is van lid of leden worden daaronder zowel de gewone leden als de ereleden en leden van verdienste begrepen, tenzij anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld.
 2. Gewone leden zijn organisaties die het schaken in georganiseerd verband beoefenen, zoals schaakverenigingen, die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Uitsluitend dit soort organisaties met volledige of beperkte rechtspersoonlijkheid en met ten minste twaalf natuurlijke personen als lid kunnen lid van de vereniging worden. In geval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
 3. Het lidmaatschap is persoonlijk en daarom niet vatbaar voor overdracht of overgang. Door fusie van een gewoon lid gaat het lidmaatschap over op de verkrijgende rechtspersoon.

Artikel 6

 1. Tot ereleden kunnen worden benoemd die natuurlijke personen wier inzet een uitzonderlijk grote betekenis heeft gehad voor de vereniging. Tot leden van verdienste kunnen worden benoemd die natuurlijke personen die zich jegens de vereniging uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt. Ereleden en leden van verdienste zijn zij die op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd en die benoeming hebben aanvaard.
 2. Ereleden en leden van verdienste hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij de statuten of bij het huishoudelijk reglement zijn toegekend en opgelegd.

Artikel 7

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  a. doordat het lid ophoudt te bestaan;
  b. door opzegging door het lid;
  c. door opzegging door de vereniging;
  d. door ontzetting.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het gewoon lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar, dient schriftelijk te geschieden en onder inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
  Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is niettemin mogelijk:
  a. indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan een gewoon lid bekend is geworden of medegedeeld. Het besluit is alsdan op dat lid niet van toepassing;
  c. binnen een maand nadat een gewoon lid een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
  Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
  Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten aan het lidmaatschap gesteld te voldoen, wanneer het lid zijn/haar verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt alsook wanneer het redelijkerwijs niet van de vereniging gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  Het betrokken lid is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
  Het besluit van de algemene vergadering tot ontzetting moet worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer het lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, zoals onder meer in het geval van de ondanks betalingsherinnering niet of niet-tijdige betaling door het lid van zijn/haar jaarlijkse bijdrage, of wanneer een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
  De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit in kennis stelt onder opgaaf van redenen.
  Het bepaalde in het vorige lid omtrent het instellen van beroep door het betreffende lid alsmede het besluiten van de algemene vergadering te dezer zake is van overeenkomstige toepassing.
 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar door het lid verschuldigd.

Bestuur

Artikel 8

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen natuurlijke personen. De algemene vergadering stelt het aantal bestuurders vast onder inachtneming van de in dit artikellid gestelde grenzen.
 2. Bestuurders worden door de Algemene vergadering benoemd buiten de leden van de vereniging. Bestuurders moeten meerderjarig zijn en bij voorkeur lid zijn van een gewoon lid van de vereniging. Drie/vierde van het totale aantal bestuurders van de vereniging dient lid te zijn van een gewoon lid van de vereniging. Een bestuurder kan niet in dienstverband tot de vereniging staan.
 3. Het bestuur zowel als de gewone leden hebben het recht kandidaten te stellen. De naam van een door een gewoon lid gestelde kandidaat dient acht dagen voor de desbetreffende algemene vergadering schriftelijk aan de secretaris van de vereniging te zijn doorgegeven.
 4. De voorzitter wordt in functie benoemd.
  Het bestuur wijst uit zijn/haar midden een secretaris en een penningmeester aan.
 5. Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen onder opgaaf van redenen. Ter zake van schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 6. Indien in geval van schorsing van een bestuurder de algemene vergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn/haar ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan.
 7. Bestuurders worden benoemd voor een periode van één jaar en zijn terstond herkiesbaar. Onder een jaar wordt ten deze verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen. Voor bestuurders geldt een maximale aaneengesloten zittingsperiode van twaalf jaar. Na het verstrijken van één termijn van één jaar kan een persoon die daarvoor twaalf jaar zitting heeft gehad in het bestuur weer voor een periode van maximaal twaalf jaar intreden.
  In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Tussentijds ontstane vacatures worden vervuld voor de tijd die de terugtredende bestuurder nog had te vervullen.
 8. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
  a. door het verstrijken van de zittingsperiode;
  b. door bedanken;
  c. doordat betrokkene geen lid meer is van een gewoon lid van de vereniging;
  d. door overlijden.
 9. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.

Artikel 9

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
 2. Het bestuur is behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde mede bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van derde verbindt.
 3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van derde verbindt.
  Zonder voormelde goedkeuring kan de vereniging ter zake van deze rechtshandelingen niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.
 4. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

Artikel 10

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester alsmede aan de secretaris tezamen met de penningmeester.
 3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 11

 1. Het bestuur kan in vergadering slechts besluiten nemen indien ten minste de helft van het aantal bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
 2. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien de volstrekte meerderheid van het aantal bestuurders zich vóór het voorstel heeft verklaard.
  Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering van het bestuur, welke mededeling wordt vermeld in de notulen van die vergadering.
 3. De voorzitter en twee van de overige bestuurders gezamenlijk zijn gelijkelijk bevoegd vergaderingen van het bestuur bijeen te roepen.
 4. Bij reglementen kunnen voorschriften worden vastgesteld inzake de wijze van bijeenroeping, de oproepingstermijn, de agendering van de vergaderingen van het bestuur en andere daarmee samenhangende onderwerpen.
  Indien zodanige regels worden vastgesteld, kan het bestuur ook bij handelen in strijd met de regels rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter vergadering afwezige bestuurders schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten.
 5. Tot de vergaderingen van het bestuur hebben toegang de bestuurders en zij die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.
 6. Een bestuurder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde andere bestuurder.
  Een bestuurder kan voor ten hoogste één andere bestuurder als gemachtigde ter vergadering van het bestuur optreden.

Commissies en bureau

Artikel 12

 1. Het bestuur kan commissies benoemen die het bestuur in de uitvoering van zijn/haar taak behulpzaam zijn. Aan deze commissies kunnen bepaalde bevoegdheden worden toegekend.
 2. In elk geval kent de vereniging een commissie als bedoeld in artikel 48, lid 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Deze commissie is genoemd ‘Kascontrolecommissie’. Deze door de algemene vergadering jaarlijks te benoemen commissie bestaat uit ten minste twee natuurlijke personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, wel lid moeten zijn van een gewoon lid van de vereniging en geen lid mogen zijn van hetzelfde gewoon lid van de vereniging. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering schriftelijk verslag van haar bevindingen uit.
 3. Het bestuur stelt een commissie in genaamd ‘Jeugdcommissie’. De organisatie, taken en werkwijze worden door het bestuur vastgesteld.
 4. Voor de voorbereiding en de uitvoering van de werkzaamheden, genoemd onder artikel 3 van deze statuten, alsmede van de werkzaamheden die haar door het bestuur of door de algemene vergadering worden opgedragen, kan de vereniging een bureau instellen of mede instellen.

De algemene vergadering

Artikel 13

 1. Jaarlijks, binnen uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een algemene vergadering, genaamd de jaarvergadering gehouden.
  In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
  a. het jaarverslag;
  b. de balans en de staat van baten en lasten;
  c. voorziening in eventuele vacatures;
  d. benoeming van de in artikel 12, lid 2 genoemde commissie voor het volgend boekjaar;
  e. andere voorstellen, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
 2. De jaarvergadering wordt gehouden in een gemeente waar minstens een der gewone leden is gevestigd.
 3. Het bestuur is verplicht de staat van baten en lasten ten minste een maand voor de dag waarop de algemene vergadering waarin deze zullen worden behandeld zal worden gehouden, toe te doen komen aan de kascontrolecommissie.
  Het bestuur is voorts verplicht, de kascontrolecommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen, en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

Artikel 14

 1. Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige artikel worden algemene vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt.
  Ook de voorzitter en secretaris gezamenlijk zijn bevoegd algemene vergaderingen bijeen te roepen.
 2. Op schriftelijk verzoek van het in de volgende volzin te noemen aantal leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering. Het aantal leden moet daartoe overeen komen met ten minste een zodanig aantal stemmen als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene vergadering. Het bijeenroepen van de algemene vergadering dient te gebeuren op een termijn van niet meer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen de gestelde termijn geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuurders belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
 3. De bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste tien dagen.
  Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
 4. Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de algemene vergadering plaatsvond, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits ten minste een zodanig aantal stemgerechtigden ter vergadering aanwezig is als gerechtigd is tot het uitbrengen van de helft van het aantal stemmen dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht en geen van hen, noch het bestuur, zich tegen besluitvorming verzet.
  Indien bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedde op kortere dan de voorgeschreven termijn, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij een zodanig aantal van de aanwezigen als gerechtigd is tot het uitbrengen in die vergadering van één/tiende gedeelte van de stemmen zich daartegen verzet.
  Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is van overeenkomstige toepassing op besluitvorming door de algemene vergadering inzake onderwerpen die niet op de agenda werden vermeld.

Artikel 15

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben natuurlijke personen, die lid zijn van een van de gewone leden van de vereniging die niet geschorst zijn, natuurlijke personen die deel uitmaken van de organen van de vereniging, alsmede degenen die daartoe door de algemene vergadering zijn uitgenodigd.
  Leden van een vereniging die geschorst is hebben toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en een van die leden is bevoegd daarover het woord te voeren.
 2. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn voormelde gewone leden. Een gewoon lid brengt een aantal stemmen uit dat gelijk is aan het aantal natuurlijke personen die bij dat lid zijn aangemeld als lid bij de HSB op de eerste dag van het verenigingsjaar waarin de vergadering wordt gehouden.
 3. Een gewoon lid dient ter vergadering rechtsgeldig vertegenwoordigd te zijn krachtens het bepaalde in de statuten of de oprichtingsakte van het betrokken lid door een natuurlijk persoon.
 4. Een gewoon lid heeft in de algemene vergadering één vertegenwoordiger, die namens dat lid stemt. Een lid kan geen volmacht verlenen aan een ander lid tot het uitbrengen van zijn stem.
 5. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene vergadering stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

Artikel 16

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij zijn/haar afwezigheid wordt de algemene vergadering geleid door de secretaris. Zijn voorzitter en secretaris beiden afwezig, dan wordt de algemene vergadering geleid door de penningmeester. Zijn voorzitter, secretaris en penningmeester allen afwezig, dan wordt de algemene vergadering geleid door de bestuurder die in onafgebroken tijdsduur het langst lid van het HSB bestuur is. Zijn geen bestuurders aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
 2. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.
 3. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon.
  Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.
 4. De algemene vergadering kan één of meer commissies benoemen die het bestuur in de uitoefening van zijn/haar taak behulpzaam zijn.
 5. De algemene vergadering stelt jaarlijks de begroting van de inkomsten en de uitgaven van de vereniging van het volgende verenigingsjaar vast.

Besluitvorming

Artikel 17

 1. Voor zover deze statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de organen van de vereniging genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Onder volstrekte meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van het aantal uitgebrachte stemmen.
 2. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats tussen de twee personen die het hoogste aantal stemmen hebben behaald.
 3. Bij staking van stemmen over personen wordt een tweede keer gestemd. Staken de stemmen dan weer, dan beslist het lot.
 4. Over personen wordt schriftelijk, over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de vergadering op voorstel van de voorzitter anders beslist.
 5. Blanco en niet juist uitgebrachte stemmen tellen niet mee.

Donateurs

Artikel 18

 1. Donateurs zijn natuurlijke en/of rechtspersonen die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het donateurschap te allen tijde zonder opgaaf van redenen op te zeggen.
 2. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale grootte door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Geldmiddelen

Artikel 19

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de gewone leden en de donateurs, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere inkomsten.
  Nalatenschappen worden uitsluitend aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
 2. Ieder gewoon lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
  Ereleden van de HSB zijn vrijgesteld van het betalen van contributie aan de HSB.

Statutenwijziging

Artikel 20

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatsvinden door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste tien dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de gewone leden ter inzage leggen en beschikbaar stellen tot na afloop van de dag, waarop de algemene vergadering werd gehouden.
 3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 4. De statutenwijziging treedt pas in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuurders is bevoegd de akte van de statutenwijziging te doen verlijden.
 5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
 6. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden handelsregister.
 7. De statuten van de vereniging mogen niet in strijd zijn met de statuten van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond.

Reglementen

Artikel 21

 1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
 2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
 3. Het huishoudelijk reglement en de andere reglementen van de vereniging mogen niet in strijd zijn met de statuten van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond.
 4. Op de besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 20 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.

Ontbinding en vereffening

Artikel 22

 1. Het bepaalde in artikel 20 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.
 2. De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
  De verkrijger van het batig liquidatiesaldo moet een instelling zijn als bedoeld in artikel 32 lid 1 onder 3? of 8? van de Successiewet 1956.
 3. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur.
 4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
  Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de verenigingen uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
 5. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar(s) doet (doen) van het ophouden te bestaan opgave aan de registers waar de rechtspersoon is ingeschreven.

[Goedgekeurd tijdens de Algemene Vergadering van de Haagse Schaakbond op 15 september 2010]

Plaats een reactie

  Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van kopje.