Huishoudelijk Reglement

Op 2 mei 2012 heeft de Algemene Vergadering een nieuw Huishoudelijk Reglement aangenomen:
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE HAAGSE SCHAAKBOND

Bestuur

 

Artikel 1

 1. De voorzitter leidt de vergaderingen en representeert de vereniging.
 2. De secretaris voert de correspondentie en brengt in de algemene vergadering een jaarverslag uit. Tevens vervangt hij de voorzitter bij zijn afwezigheid.
 3. De penningmeester beheert de gelden. Voor uitgaven die niet in de begroting zijn voorzien, heeft hij toestemming van het bestuur nodig.
 4. Verder kent het bestuur de volgende portefeuilles:
  · De competitieleider leidt de competitie overeenkomstig de daarvoor geldende reglementen;
  · De wedstrijdleider leidt de seniorenwedstrijden die onder auspiciën van de HSB worden georganiseerd overeenkomstig de daarvoor geldende reglementen;
  · De jeugdleider leidt de jeugdwedstrijden die onder auspiciën van de HSB worden georganiseerd overeenkomstig de daarvoor geldende reglementen. Hij wordt bijgestaan door de jeugdcommissie, bedoeld in artikel 3 van de statuten en artikel 5 van dit huishoudelijk reglement.
 5. Het bestuur kan meer portefeuilles instellen.

    

Vergaderingen

 

Artikel 2

 1. De oproeping (agenda) voor de algemene vergadering, als bedoeld in Artikel 14 lid 3 van de statuten, dient onder meer te bevatten:
  · Het jaarverslag, waarin onder andere opgenomen
        – Verslag competitieleider;
        – Verslag wedstrijdleider;
        – Verslag jeugdleider;
        – Financieel verslag;
  · Verslag kascontrolecommissie;
  · Benoeming bestuur;
  · Benoeming commissies.
 2. De oproeping voor een algemene vergadering dient zo nodig met bijvoeging van de toelichtende bescheiden te gebeuren.
 3. Met toestemming van zowel het bestuur als de vergadering kunnen staande de vergadering onderwerpen aan de agenda worden toegevoegd.

    

Afvaardigingen

 

Artikel 3

 1. De afvaardiging naar de vergadering(en) van de KNSB wordt door de algemene vergadering gekozen en bestaat uit twee leden en twee plaatsvervangende leden.
 2. De afvaardiging wordt gekozen voor een periode van één jaar. Onder een jaar wordt ten deze verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Tussentijds ontstane vacatures worden vervuld voor de tijd die het terugtredende (plaatsvervangende) lid nog had te vervullen.

   

Commissies

 

Artikel 4

   • Het bestuur stelt, gehoord de algemene vergadering, een commissie in volgens Artikel 12 lid 1 van de statuten, genaamd ‘Commissie van beroep'. Deze commissie behandelt competitie- en wedstrijdgeschillen en bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden. De taken en werkwijze kunnen nader worden vastgesteld in competitie- en wedstrijdreglementen.

 

Artikel 5

 • De samenstelling, organisatie, taken en werkwijze van de door het bestuur in overeenstemming met artikel 12.3 van de Statuten ingestelde jeugdcommissie worden geregeld in een door het bestuur, eveneens conform artikel 12.3 van de Statuten, vast te stellen reglement.

  

Geldmiddelen
 

Artikel 6

 1. De algemene vergadering stelt de hoogte van de te heffen contributie en andere heffingen vast.
 2. Het bestuur stelt de wijze van contributie-inning en andere inningen vast.

 

Administratie

 

Artikel 7

 1. De aangesloten verenigingen zijn ieder jaar verplicht voor 1 oktober aan de secretaris van de HSB een opgave te verstrekken van de namen van hun bestuursleden met vermelding van hun functies, adressen en telefoonnummers. Voorts zijn zij verplicht van elke wijziging in deze opgave onmiddellijk melding te doen aan de secretaris.
 2. Indien een aangesloten vereniging een lid wegens wanbetaling royeert, is zij verplicht daarvan onverwijld mededeling te doen aan de secretaris van de HSB. Hierbij moeten worden opgegeven de naam, adres en telefoonnummer van de betrokkene alsmede het verschuldigde bedrag en het aantal maanden waarop dit bedrag betrekking heeft. Het bestuur van de HSB heeft het recht om zich door een onderzoek van de wanbetaling te overtuigen. Indien het royement door de vereniging wordt opgeheven, dient hiervan eveneens onverwijld mededeling aan de secretaris van de HSB te worden gedaan. De secretaris van de HSB zal bij royement en opheffing van royement alle aangesloten verenigingen informeren. Zij, die wegens wanbetaling door een bij de HSB aangesloten vereniging zijn geroyeerd, kunnen geen lid worden of blijven van een bij de HSB aangesloten vereniging.

     

Wedstrijden

 

Artikel 8

De HSB organiseert elk jaar ten minste:

 • een competitie voor teams;
 • wedstrijden om de persoonlijke kampioenschappen bij de senioren;
 • wedstrijden om de persoonlijke kampioenschappen bij de jeugd;
 • een snelschaakkampioenschap.

  

Reglementswijziging

   

Artikel 9

 1. Wijziging van dit reglement kan slechts plaatsvinden door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van dit reglement zal worden voorgesteld.
 2. Tot wijziging van dit reglement kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Goedgekeurd tijdens de Algemene Vergadering van de Haagse Schaakbond op 2 mei 2012

Plaats een reactie

  Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van ster.