Ereleden

De Haagse Schaakbond, opgericht op 11 november 1926, heeft in haar lange geschiedenis slechts elf keer een erelid benoemd. Alle ereleden hebben dan ook stuk voor stuk een zeer bijzondere bijdrage geleverd aan het Haagse Schaken.

Erelid:

  • J.W.H.J. (Johannes) Wildenboer – 8 februari 1936 († 6 januari 1939)
  • G.S. (George Salo) Fontein – 29 september 1951 († 29 november 1963)
  • P.J.B. (Petrus Johannes Bernardus) Kreetz – 5 oktober 1962 († 24 april 1973)
  • W.J. (Wijnand) van der Leeden – 30 september 1977 († 2 januari 1989)
  • L. (Lou) van Doorn – 13 oktober 1978 († 16 maart 1991)
  • D. (Dirk) Hoegen – 7 oktober 1992 († 10 oktober 2004)
  • M.J. (Maurits) Jacobson – 17 september 1993 († 15 april 2009)
  • C.J. (Chris) van Zijderveld – 18 september 2002 († 27 februari 2007)
  • A. (Ton) Vissers – 14 april 2004 († 11 mei 2014)
  • J.P. (Johan) Voorberg – 17 mei 2017
  • E.J. (Eric) van der Marel – 19 juni 2019
  • A.M. (André) Wagner – 11 mei 2022
  • L.A.G.M. (Louis) Wulffers – 13 september 2023
  • J. (Jan) Nienhuis – 13 september 2023

 

Naast het erelidmaatschap kent de HSB sinds februari 2005 ook het lidmaatschap van verdienste en sinds september 2002 de HSB-speld.

Lid van Verdienste:

– J.P. (Johan) Voorberg (19 september 2007)
– R.R. (Bob) Barbier (17 september 2008)
– T.J.M. (Ted) Barendse (16 september 2015)

 

Dragers HSB-speld:

– C.J. (Chris) van Zijderveld – 18 september 2002 († 27 februari 2007)
– J. (Johan) Voorberg – 16 april 2003
– H.A. (Henk) Happel – 17 september 2003
– H.A.G. (Harry) van der Stap sr. – 17 september 2003
– A. (Ton) Vissers – 17 september 2003 († 11 mei 2014)
– K. (Kees) van der Meer – 15 september 2004
– R.R. (Bob) Barbier – 17 september 2008

 

Over de ereleden van de Haagse Schaakbond:

 

Het eerste HSB-erelid dateert van voor de Tweede Wereldoorlog. De heer J.W.H.J. (Johannes) Wildenboer werd in januari 1936 bij zijn afscheid (wegens gezondheidsredenen) als bestuurslid het erelidmaatschap verleend. Johannes Wildenboer was één van de oprichters van de HSB en van 1926 tot 1936 wedstrijdleider. Bij zijn overlijden op 77-jarige leeftijd op 6 januari 1939 verscheen in het Tijdschrift van den Koninklijken Nederlandschen Schaakbond een uitgebreid ‘In memoriam’ (inclusief foto, uitzonderlijk in die tijd). Hieruit blijkt dat hij zich niet alleen in Haagse kringen, maar in het gehele land verdienstelijk heeft gemaakt voor de schaaksport. Zo was hij ook ruim 15 jaar bestuurslid van de (K)NSB en jarenlang voorzitter van de Residentie Schaakclub (tegenwoordig RSC-Belgisch Park).
Op 29 september 1951 werd Mr. G.S. (George Salo) Fontein het tweede erelid van de HSB. Opvallend is dat hij nooit bestuurslid is geweest, maar zijn verdienste heeft gehad in het arbitreren van partijen uit de competitie. In deze tijd was het namelijk mogelijk om afgebroken partijen ter arbitrage voor te leggen. Hij oefende in deze functie een groot gezag uit en zijn uitspraak werd dan ook bijna altijd geaccepteerd. Als eerste-bordspeler van DD behoorde hij tot de sterke spelers van Nederland. Bovendien was de heer Fontein bij uitstek objectief, hetgeen hem zeer geschikt maakte voor deze lastige functie. Op 29 november 1963 overleed hij op 73-jarige leeftijd.
Begin jaren 50 kwam er in Nederland speciale aandacht voor het jeugdschaken. In 1951 werd dan ook door de HSB een jeugdcommissie opgericht. De heer P.J.B. (Petrus Johannes Bernardus) Kreetz werd in 1952 één van de trekkende krachten in die jeugdcommissie en was bovendien van 1960 tot 1962 jeugdleider. Op 5 oktober 1962 benoemde de Algemene Vergadering hem met grote lof tot erelid. Naast zijn actieve rol binnen de HSB deed hij ook veel voor de Residentie Schaakclub, waarvan hij eveneens erelid was. De heer Kreetz werd 75 jaar en overleed op 24 april 1973.
Op 30 september 1977 werd de heer W.J. (Wijnand) van der Leeden na een bestuursperiode van 21 jaar (!) in de periode 1945-1977 tot erelid benoemd. De heer Jacobson – over hem later meer – vertelt bij het overlijden van Wijnand van der Leeden op 2 januari 1989, 81 jaar oud, het volgende: “De heer van der Leeden was in onze bond een markante persoonlijkheid, die altijd recht door zee voor zijn mening uitkwam. Hij heeft tweemaal een bestuursfunctie bij de HSB vervuld, eerst als competitieleider van na de oorlog tot 1955; in de zestiger jaren werd zijn hulp ingeroepen toen de toenmalige penningmeester door ziekte zijn taak niet meer kon vervullen; hij is deze toen opgevolgd. In beide functies kwam zijn nauwkeurigheid hem goed van pas; zijn inzet en toewijding wekten de bewondering van zijn medebestuurders.” Gemakkelijk heeft Wijnand van der Leeden het niet gehad. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft hij wegens hulp aan de Joden gevangen gezeten. En in 1948 was er een bestuurscrisis in de HSB (het gehele bestuur stapte op de heer van der Leeden na op), omdat hij lid was van de Communistische Partij Nederland (CPN).
Het vijfde erelid van de Haagse Schaakbond was de heer L. (Louis) van Doorn. Lou van Doorn werd na de HSB-bestuurscrisis in 1948 bestuurslid, eerst als wedstrijdleider en later als penningmeester. In 1953 leek zijn ‘HSB-carrière’ voorbij, maar in 1970 werd een dringend beroep op hem gedaan om de onrust binnen de HSB te stoppen door het voorzitterschap op zich te nemen. Het resultaat was een achttal jaren onder zijn leiding waarin de HSB weer tot rust en vooruitgang kwam. Bij zijn aftreden op 13 oktober 1978 werd hij voor zijn verdiensten tot erelid benoemd. Op 16 maart 1991 overleed hij op 79-jarige leeftijd. Lou van Doorn werd getypeerd als ‘beminnelijke vredestichter’.
De heer D. (Dirk) Hoegen werd op 7 oktober 1992 het erelidmaatschap toegekend. De toenmalige penningmeester Harry van der Stap sr. meldt hierover in 1992: “Over Dirk Hoegen schrijven kan ik misschien het beste door als voorbeeld Dr. Max Euwe te nemen en wel zijn antwoord op de door Bob Spaak gestelde vraag, wie naar zijn inzicht de grootste schaker was die hij gekend had. Euwe noemde [Aljechin, Capablanca, Keres en Smyslov], totdat uiteindelijk als grootste schaker Lasker genoemd werd en hier komen we waar we wezen moeten. Lasker had ‘het middel tegen iedere kwaal, hij was alzijdig’. Met deze vergelijking is de verdienste van Dirk Hoegen mogelijk het beste te verduidelijken. Ook Dirk Hoegen is alzijdig, zowel in als buiten zijn bestuursfuncties. Overal heeft hij een antwoord op of onderkent hij door zijn fabelachtige feitenkennis de problemen.” Dirk Hoegen kent 19 bestuursjaren; alleen Wijnand van der Leeden had er meer. Dirk Hoegen werd in 1953 wedstrijdleider, een functie die hij tot 1960 bekleedde. Van 1980 tot 1992 was hij redacteur van het HSB Mededelingenblad, de opvolger van het in 1980 gestruikelde HSB Nieuws/Tjatoer Anga. Bovendien vervulde hij van 1985 tot 1992 de rol van vice-voorzitter. Hij overleed op 10 oktober 2004.
Het zevende erelid was de heer M.J. (Maurits) Jacobson. Hij was jaren een graag geziene gast tijdens de Algemene Vergaderingen en ook tijdens het 75-jarig HSB-jubileum mochten wij de heer Jacobson verwelkomen. Samen met de toenmalige voorzitter Henk Happel was hij zelfs goed voor een vijfde plaats in het jubileumtoernooi. Ook bij Discendo Discimus (DD), waar hij eveneens erelid was, speelde hij nog lange tijd een aardige partij mee! De HSB-bestuursloopbaan van de heer Jacobson begon in 1951 als secretaris. Van 1954 tot 1960 was hij redacteur en voorzitter. Na een periode van 25 jaar, waarin hij overigens wel bij DD als schaker en bestuurder actief was, werd hij in 1985 opnieuw gekozen tot voorzitter. Hij trad af op 17 september 1993, waarna hij tot erelid werd benoemd. Opnieuw Harry van der Stap sr. aan het woord: “Heb ik vorig jaar Dick Hoegen vergeleken met de zienswijze van Max Euwe over Lasker, de heer Jacobson is beter te vergelijken met Max Euwe zelf, die hij trouwens persoonlijk zeer goed gekend heeft. Euwe werd wel ‘het genie van de orde’ genoemd, voor de heer Jacobson gold dit ook.” Hij overleed op 15 april 2009 en werd 90 jaar.
Tijdens de Algemene Vergadering op 18 september 2002 heeft de HSB besloten de heer C.J. (Chris) van Zijderveld tot erelid te benoemen wegens zijn grote verdiensten voor het schaken in de Haagse regio. Chris van Zijderveld is het achtste erelid in de historie van de Haagse Schaakbond. Op vrijdag 26 april 2002 reeds mocht Chris van Zijderveld uit handen van de burgemeester van Den Haag, Wim Deetman, in de Koninklijke Schouwburg een koninklijke onderscheiding ontvangen voor zijn vele werk binnen de schaakwereld. Al zo’n 25 jaar treedt Chris op de voorgrond. Eerst bij Pomar als redacteur, competitieleider, jeugdleider en voorzitter, alsmede organisator van het Pomar toernooi. Later bij de HSB als diplomaconsul, competitieleider en ledenadministrateur en ook mag niet onvermeld blijven zijn betrokkenheid bij de KNSB als Bondsraadlid en arbiter.
In april 2002 heeft Chris afscheid genomen als competitieleider, de bestuursfunctie die hij in 1991 van Piet Bakker overnam. Waar vóór 1991 wel eens discrepanties ontstonden tussen Piet Bakker (‘er moet, hoe dan ook, gespeeld kunnen worden’) en Dirk Hoegen (‘we zijn ingehuurd om de reglementen na te leven’), heeft Chris op een bewonderenswaardige manier kans gezien beide standpunten in elkaar te doen overvloeien, hetgeen een compliment waard is.
Buiten zijn functie als competitieleider was hij ook altijd een vraagbaak voor zijn mede-bestuursleden. Deze hebben nooit vergeefs een beroep op hem gedaan. De toenmalige penningmeester Harry van der Stap sr. Zegt hierover: “Zelf kan ik hier over meepraten: weliswaar was het penningmeesterschap de enige functie die hij nooit ambieerde, toch heb ik, doordat hij zovelen persoonlijk kent, bij het incasseren van ‘moeilijke’ contributies veel steun aan hem gehad. Als zodanig doet hij door zijn alzijdige betrokkenheid sterk aan ons erelid Dirk Hoegen denken. Als er werk verzet moest worden, kon menigeen telkens weer een beroep op hem doen.” De verenigingen Pomar, Haagse Toren en natuurlijk de Haagse Schaakbond hebben hem van dichtbij leren kennen als een bescheiden, rustig en zeer bekwaam medewerker. Al dit werk deed Chris vrijwillig en met overgave. Hare Majesteit de Koningin heeft het dan ook niet voor niets behaagd Chris lid te maken in de Orde van Oranje-Nassau. Chris van Zijderveld is op 27 februari 2007 overleden.
De heer A. (Ton) Vissers is op 14 april 2004 benoemd als het negende erelid van de HSB. Dit op grond van zijn grote inzet gedurende vele, vele jaren, waarbij hem zo ongeveer niets teveel was voor de HSB. Hij ontvangt een oorkonde van de HSB ter getuigenis. Ton Vissers is van 1986 tot 2003 wedstrijdleider geweest van de HSB, een functie die hij lange tijd combineerde met het materiaalbeheer. Was er ergens een HSB-toernooi: Ton was er. Had iemand materiaal nodig: Ton regelde het. Nadenken over hoeveel vrije tijd dit alles gekost heeft: niet aan beginnen! Ton is op 11 mei 2014 overleden.
Het tiende erelid is de heer J.P. (Johan) Voorberg. Het opvallendst is misschien wel dat hij de titel heeft gekregen op de relatief jonge leeftijd van 48 jaar. Het geeft goed aan wat een enorme bijdrage hij heeft geleverd aan de Haagse Schaakbond en het schaakleven in zijn algemeen. Als tiener raakte Johan al betrokken bij het jeugdschaak, werd jeugdleider bij zijn vereniging en groeide bijna als vanzelf door naar jeugdleider van de bond. Hij was een van de initiatiefnemers, en jarenlang de indeler, van de Grand-Prix-toernooien waar sindsdien duizenden kinderen aan deelgenomen hebben en als trainer heeft hij met veel inzet de ontwikkeling van jonge schakers helpen stimuleren. Vanaf het begin in 1987/88 was hij als wedstrijdleider betrokken bij de Westlandse Basisscholen Kampioenschappen en helpt ieder jaar mee aan het welslagen van het NK 12 in Rijswijk. Ook het afnemen van schaakexamens is een taak die hij (nog steeds) vervult. Met het opkomen van het internet zette Johan een eenvoudige website op die geparkeerd werd op de webruimte die bij zijn internetabonnement hoorde. Later maakte hij deel uit van het viertal dat een geheel nieuwe, modernere website bouwde, die in 2005 werd gelanceerd, waarmee de Haagse Schaakbond de 21e eeuw in werd geloodst.
Talloze jaren actief voor het jeugdschaak, en nog steeds, was een uitstekende reden om de heer E.J. (Eric) van der Marel in juni 2019 te benoemen tot elfde erelid van de Haagse Schaakbond. Meerdere jaren was hij jeugdleider van de bond en geeft hij schaakles op diverse scholen in Wassenaar en daarbuiten. Daarnaast heeft hij successen geboekt met kinderen van SV Wassenaar en de door hem opgerichte jeugdschaakvereniging Bobby Fischer, waarvan de namen later verschenen in de (sub)top van Nederland. Zijn niet aflatende inzet bij het organiseren en ondersteunen van jeugdschaaktoernooien in de loop van ruim vier decennia zijn een voorbeeld voor velen.
De heer A.M. (André) Wagner is op de Algemene Ledenvergadering van de HSB op 11 mei 2022 benoemd tot erelid van de Haagse Schaakbond. André maakte twaalf jaar deel uit van het bestuur als wedstrijdleider. Hij is in die periode voor velen een belangrijk aanspreekpunt binnen de Haagse Schaakbond geweest, als ‘spin in het web’. André heeft zich in die periode als HSB-bestuurslid, maar daarnaast als HSB-commissielid, ontpopt tot een belangrijk aanspreekpunt binnen de bond. Niet alleen voor de leden uit de hele regio, ook voor bestuurders van verenigingen en de Haagse Schaakbond zelf. Als HSB-wedstrijdleider organiseerde hij afgelopen decennium met succes enkele van de belangrijkste toernooien van de HSB, te weten het Persoonlijk Kampioenschap Algemeen en het Persoonlijk Kampioenschap Senioren-veteranen. Ook was hij aanspreekpunt voor rapid- en snelschaaktoernooien van de HSB, zowel persoonlijk als voor teams. Daarnaast zit André al sinds mensenheugenis in de jeugdcommissie van de HSB en zet zich dus in voor jeugdschaak op regionaal niveau. Hij is zelf actief voor het jeugdschaak op scholen en hij heeft zich ingezet op zijn eigen vereniging. André is na zijn bestuursfunctie webmaster van de nieuw gelanceerde HSB-website geworden, een website waar André als bestuurslid ook al actief bij betrokken was. Kortom, André was en is een vrijwilliger die veel tijd op vele fronten in schaakactiviteiten heeft gestopt (en dat nog steeds doet) waarvan velen, binnen en buiten de regio, de positieve gevolgen merken. In het verleden, het heden en hopelijk ook in de toekomst.
L.A.G.M. (Louis) Wulffers is het 13e erelid van de HSB. Hij was in verschillende periodes bestuurslid van verschillende schaakverenigingen. Bij schaakclub Het Centrum was hij bestuurslid en bekleedde de functies voorzitter, secretaris, wedstrijdsecretaris en jeugdleider. Ook bij de verenigingen SchaakHaeghe en Haeghe Ooievaar was hij secretaris; bij de laatste vereniging daarnaast actief als redacteur van het weekbericht.
Bij de HSB heeft Louis verschillende functies bekleed. Zo was en is hij sinds 1993 HSB-diplomaconsul en daarmee verantwoordelijk voor alle af te nemen stappenexamens binnen de HSB-regio. Ook was hij lid van de Commissie van Beroep. Zijn voornaamste functie was die van competitieleider, een functie die hij van september 2011 tot september 2023 heeft uitgevoerd. Daarnaast was hij wedstrijdleider bij menig toernooi en wedstrijd, zowel regionaal als nationaal, zowel op clubniveau als bij scholenteams en daarmee zowel bij de senioren als bij jeugd.
Louis Wulffers werd in 2019 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De veelzijdigheid van J. (Jan) Nienhuis heeft in de loop der jaren voor een belangrijke bijdrage aan het schaakleven in de HSB-regio gezorgd. Voor Schaakvereniging Voorburg, waar hij samen met de secretaris de vereniging een doorstart gaf. In de jaren negentig vervulde hij de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester. Zijn betrokkenheid bij de oprichting van een jeugdafdeling in 2001 leidde een nieuwe fase in waar SV Voorburg (en later ook andere verenigingen) tot op de dag van vandaag voordeel van heeft. Hij werd toen ook jeugdleider.
Voor de HSB was Jan Nienhuis van 2003 t/m 2014 penningmeester en slaagde er in om een financieel beleid te voeren dat altijd een positief saldo in de jaarcijfers te zien gaf. In deze hoedanigheid had hij namens de HSB zitting in het organisatiecomité van het door de bond georganiseerde Nederlands kampioenschap tot en met 12 jaar. Na zijn aftreden heeft hij de nieuwe penningmeester nog enkele jaren bijgestaan als administrateur. In het seizoen 2008-2009 was hij (vice-)voorzitter, nadat Bob Barbier zijn functie had neergelegd en initieerde een benoemingsadviescommissie om een goede kandidaat te vinden. Ook was Jan in de periode 2009-2010 tevens secretaris in een dubbelfunctie. Jan Nienhuis sloeg nooit een vergadering over en zijn jarenlange ervaring was een grote steun voor andere bestuursleden. Voorts was hij vele jaren afgevaardigde naar de Bondsraad. Toen de HSB steeds meer schaakmateriaal verwierf zorgde hij voor een veilige opslag en snelle beschikbaarheid voor de verenigingen.
Jan Nienhuis werd in 2017 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

  Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van auto.