Privacybeleid

In verband met de nieuwe AVG wet is er een (eerste) privacy statement opgesteld.

Privacy Statement van de HSB
Versie 1.0 dd 24 mei 2018

1. Introductie
De Haagse Schaakbond (de “HSB”) is de beheerder van de website http://www.haagseschaakbond.nl. In dit overzicht wordt aangegeven hoe de HSB persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is de HSB.
De HSB zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De HSB voldoet aan de van toepassing zijnde privacy wetgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2. Welke gegevens worden verzameld?
Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van de HSB worden verzameld zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Deze gegevens omvatten tevens het IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres is een nummer dat automatisch aan de computer wordt toegekend wanneer het internet wordt opgestart. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van de bezoeker, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen.
Persoonsgegevens worden door de HSB verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan de HSB ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld op de formulieren van de aangesloten verenigingen, dan wel op andere wijze kenbaar heeft gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en contactgegevens (zoals relatienummer, e-mailadres en NAW-gegevens).
Verder verzamelt de HSB persoonsgegevens met betrekking tot de door de schaakspelers behaalde prestaties, zoals rating, behaalde diploma’s en wedstrijdresultaten.

3. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?
De HSB verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitoefenen van de doelstellingen van de HSB, inclusief maar niet beperkt tot
  • i. het organiseren van schaakwedstrijden;
  • ii. het bijhouden van uitslagen en standen;
  • iii. het berekenen en publiceren van ratinglijsten;
  • iv. het faciliteren en bevorderen van deelname aan schaakwedstrijden.
 • het verlenen van diensten, dan wel ontplooien van activiteiten;
 • het ontwikkelen van beleid, bijvoorbeeld voor verschillende doelgroepen zoals aspiranten, junioren, vrouwen en senioren;
 • het doen van relatiebeheer;
 • het berekenen, vastleggen en innen van contributies en/of inschrijfgelden;
 • het delen van bepaalde gegevens met sportkoepel NOC*NSF teneinde voor ondersteuning in aanmerking te komen en/of beleid op het gebied van sport verder te ontwikkelen;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?
De HSB verstrekt de ratinggegevens en wedstrijduitslagen van de relevante schaakspelers aan de KNSB.
Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van de HSB, dan kunt u dit kenbaar maken aan de verzender van de e-mail.

Geen commercieel gebruik
De HSB zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of met uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn.

Bewaren van persoonsgegevens
De HSB bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?
De HSB neemt ten allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Verwijzingen naar andere websites
De website van de HSB kan verwijzingen en/of advertenties naar websites van andere bedrijven bevatten. De HSB is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die andere bedrijven. De HSB raadt u aan om het privacybeleid van de desbetreffende bedrijven te raadplegen.
De advertenties op de website van de HSB kunnen cookies gebruiken. Deze cookies zijn gecreëerd door de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de advertenties. De HSB is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze cookies.

7. Wijzigingen van het privacybeleid
Het bestuur van de HSB behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid statement te wijzigen. Check daarom regelmatig dit statement om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.

8. Contact
Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacybeleid statement en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot de secretaris van de Haagse Schaakbond.

  Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van boom.