Reglementen jeugd

Bij alle schaaktoernooien geldt een reglement. Dit is een aanvulling op de basisregels van het schaakspel en zal worden gebruikt om het toernooi in goede banen te leiden en zo gezellig mogelijk te houden maar toch de mogelijkheid bieden om optimaal te presteren door de schakers.

De samenstelling van de jeugdcommissie, hun activiteiten en bevoegdheden zijn te vinden in het reglement van de jeugdcommissie. Klik hier voor het reglement jeugdcommissie .

De toernooien die onder de HSB vallen zijn ondergebracht in een algemeen reglement, het reglement jeugdwedstrijden. Hierin staat onder andere de volgorde van de tie-breakers bij gelijke stand en wanneer een barrage volgt. Klik hier voor het reglement jeugdwedstrijden .

Wegens de complexiteit en de wens voor een duidelijke lijn is een plaatsingsreglement opgesteld voor de finale van het PJK C (t/m 14 jaar) en PJK D (t/m 12 jaar). Hierin staat welke plekken in de voorrondes recht geven op een plek in de finale, wie vrijplaatsen ontvangen en waar de reserves vandaan komen. Klik hier voor het reglement PJK CD .

Voor de Grand Prix toernooien is een apart reglement opgesteld. Daarin staat onder andere de manier van indelen en hoe de standen voor de cyclus berekend worden. Klik hier voor het reglement HSB Grand Prix toernooien .

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann

Reglement Jeugdcommissie

Samenstelling
1. De Jeugdcommissie bestaat uit ten minste drie leden aangevuld met een diplomaconsul.

2. De voorzitter van de Jeugdcommissie is de jeugdleider van de HSB, verkiesbaar op de ledenvergadering van de HSB.

Bevoegdheden, verantwoordelijkheden en werkwijze
3. De jeugdcommissie wordt betrokken bij alle activiteiten die het jeugdschaak binnen de HSB aangaan en die worden geïnitieerd door het bestuur van de HSB of de KNSB. De jeugdleider informeert het bestuur over de activiteiten, besluiten en opvattingen met betrekking tot het jeugdschaak.

Taken
4. De Jeugdcommissie dient elk jaar zorg te dragen dat de kerntaken uitgevoerd worden. Overige taken kunnen door het bestuur aan anderen toegekend worden afhankelijk van de grote en beschikbaarheid van de jeugdcommissie.

5. De kerntaken van de jeugdcommissie zijn:
a. het organiseren van de persoonlijk jeugdkampioenschappen, de jeugdclubcompetities en de schoolschaakcompetities als voorronde voor de KNSB jeugdkampioenschappen.
b. het opstellen van een kalender van jeugdactiviteiten voor het seizoen en het verzorgen van de daarbij behorende informatie.
c. het afnemen van schaakexamens op scholen en verenigingen.
d. het organiseren van een jeugdleidersvergadering waarin het afgelopen seizoen geëvalueerd wordt, eventuele wijzigingen worden voorgesteld en de jeugdleiders geïnformeerd worden over de belangrijke jeugdzaken.

6. De overige taken zijn:
e. het bijhouden van wedstrijdreglementen voor jeugdtoernooien.
f. het samenstellen van een afvaardiging naar het Hutton toernooi.
g. het organiseren van jeugdtrainingen.
h. het faciliteren van verenigingen tot het organiseren van Grand Prix toernooien.
i. het organiseren van jeugdschaak activiteiten binnen de Haagse regio.

Ter kennis gebracht op de ALV van mei 2019

Reglement Jeugdwedstrijden

Artikel 1 (geldigheid reglement)

 1. De jeugdcommissie van de Haagse Schaakbond (hierna te noemen HSB) organiseert jeugdkampioenschappen in alle categorieën als voorwedstrijden voor de kampioenschappen van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (hierna te noemen KNSB). De reglementen zoals die door de KNSB worden gehanteerd, zullen bij alle wedstrijden als leidraad gelden.
 2. Dit reglement is geldig voor alle door de HSB georganiseerde jeugdkampioenschappen en de wedstrijden die gespeeld worden in regionale voorronden voor deze kampioenschappen.

Artikel 2 (speelgerechtigdheid)

 1. Het lidmaatschap van een bij de Haagse Schaakbond aangesloten vereniging is verplicht, behalve bij de scholenwedstrijden, de jeugdkampioenschappen t/m 12 jaar en alle kampioenschappen voor meisjes. Schakers die geen lid zijn van de Haagse Schaakbond dienen wel woonachtig te zijn in de HSB-regio of naar school te gaan binnen de HSB-regio en mogen geen lid zijn van een vereniging buiten de HSB.

Artikel 3 (teamwedstrijden)

 1. Voor teamwedstrijden die gelden als voorronde voor een kampioenschap van de KNSB wordt het aantal spelers bepaald door wat aldaar gebruikelijk is.
 2. Voor de eerste wedstrijd dient er een lijst met spelers en reserves te worden overhandigd aan de wedstrijdleiding, deze moeten in volgorde staan waarin ook gespeeld zal worden.
 3. Een team bestaat uit minimaal zoveel spelers als nodig is om te winnen.
 4. Een speler mag per competitie slechts voor één vereniging uitkomen.
 5. De volgorde van de teamopstelling mag niet tussen de ronden gewijzigd worden. Invallers nemen steeds aan de onderste borden plaats; meerdere reserves aan de onderste borden nemen plaats volgens de opgegeven bordvolgorde.
 6. Spelers en reserves mogen slechts in de opgegeven bordvolgorde in het team worden opgesteld. Spelers en reserves uit een lager team of een lagere categorie mogen invallen in elk hoger team/ hogere categorie. Een speler mag nooit lager opgesteld worden dan aan het bord waaraan hij was opgegeven. Indien de competitie over meerdere dagen plaatsvind zal voor aanvang de wedstrijdleider bekend maken hoeveel maal maximaal ingevallen mag worden om nog speelgerechtigd te zijn voor het eigen team.
 7. Bij herindelingen mag de opstelling worden gewijzigd mits de teamleider een nieuwe lijst met spelers en reserves voor de aanvang van de eerste wedstrijd aan de wedstrijdleiding overhandigt.
 8. Overtredingen van artikel 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 en 5.6 kunnen bestraft worden met reglementaire nederlagen. Dit ter beoordeling van de wedstrijdleider.
 9. Op artikel 5.4 kan dispensatie worden verleend door de jeugdcommissie van de HSB. Verzoeken hiertoe dienen uiterlijk twee weken van tevoren schriftelijk te worden ingediend bij de jeugdleider van de HSB. De jeugdcommissie behandelt het dispensatieverzoek binnen een week en deelt haar beslissing schriftelijk aan alle direct betrokken verenigingen.

Artikel 4 (plaatsbepaling)

 1. De eindranglijst in een toernooi waar individueel gespeeld wordt volgens het Zwitsers Systeem wordt als volgt bepaald: a) wedstrijdpunten; b) weerstandspunten; c) Sonneborn-Berger; d) onderlinge wedstrijd; e) loting.
 2. De eindranglijst in een toernooi waar individueel gespeeld wordt in groepen wordt als volgt bepaald: a) wedstrijdpunten; b) onderlinge wedstrijd; c) Sonneborn-Berger; d) loting.
 3. De eindranglijst in een toernooi waarin teams gespeeld wordt, wordt als volgt bepaald: a) wedstrijdpunten; b) bordpunten; c) onderlinge wedstrijd; d) onderlinge wedstrijd met steeds het laatste bord weggelaten; e) loting.
 4. Wanneer de ranglijst bepalend is voor plaatsing in een volgende ronde of van belang is voor uitzending naar een Nederlands kampioenschap gelden in eerste instantie alleen de behaalde wedstrijd- en bordpunten. Wanneer de organisatie het toelaat zal er daarna eerst een beslissingsmatch van twee partijen of een enkelvoudige meerkamp worden gehouden. Is dit niet mogelijk of is er na de beslissingswedstrijden nog geen beslissing gevallen dan wordt de eindstand conform artikel 8.1, 8.2 of 8.3 bepaald.

Artikel 5 (uitzending)

 1. De HSB-jeugdcommissie bepaald per toernooi hoeveel uitzendplaatsen er te verdelen zijn op basis van het aantal toegewezen plaatsen door de KNSB.
 2. Bij persoonlijke kampioenschappen kunnen enkel jeugdschaker die ten tijden van het toernooi lid zijn bij een aangesloten vereniging kans maken op uitzending naar het Nederlands kampioenschap.

Artikel 6 (protesten)

Wanneer men het niet eens is met de gang van zaken bij wedstrijden kan men een protest indienen bij:
a) De wedstrijdleider, protesten dienen op de speeldag te worden ingediend.
b) Tegen de beslissing van de wedstrijdleider kan binnen drie dagen een bezwaar voorzien van alle gegevens worden ingediend bij de jeugdleider van de HSB. De jeugdleider behandelt het bezwaar binnen twee weken en deelt de beslissing schriftelijk mee.
c) Tegen de beslissing van de jeugdleider kan een bezwaar worden ingediend bij de commissie van beroep van de HSB. Bezwaren dienen binnen zeven dagen na de schriftelijke beslissing van de jeugdleider ingediend te worden.

 

Reglement omtrent plaatsing finale Persoonlijk Jeugd Kampioenschap (PJK) tot en met 12 en tot en met 14 jaar

Artikel 1: Leeftijdscategorieën
Dit reglement is van toepassing op de jaarlijks georganiseerde HSB jeugdkampioenschappen finale voor de twee categorieën gesplitst op leeftijd; de C-jeugd tot en met 14 jaar en de D-jeugd tot en met 12 jaar. De leeftijdscategorieën van de KNSB zijn hierbij leidend.

Artikel 2: Deelnemers finale PJK
Er wordt onderscheid gemaakt tussen de C-jeugd en de D-jeugd.
a. Enkel spelers die lid van de Haagse schaakbond zijn, of scholierenleden van de KNSB woonachtig in het geografische gebied behorende tot de Haagse schaakbond, mogen deelnemen aan de finale. Spelers met een vrijplaats voor het Nederlands Jeugdkampioenschap in dezelfde of een hogere categorie zijn uitgesloten van deelname.

b. Voor de finale van het PJK C-jeugd (t/m 14 jaar) zijn vier plekken beschikbaar die verdeeld worden volgens de volgende regels:
1. Een plek zal worden vergeven op basis van de KNSB-jeugdrating aan de hoogst geklasseerde HSB jeugdspeler die speelgerechtigd is. Indien de eerder omschreven speler de uitnodiging naast zich neerlegt, zal de volgende speler met de hoogste KNSB-jeugdrating worden uitgenodigd. Dit proces herhaalt zich tot een speler de uitnodiging geaccepteerd heeft of de uitnodiging driemaal afgeslagen is. Indien de aangeboden vrijplaats door alle drie de spelers geweigerd wordt, zal een extra plek vrijkomen voor punt 2.
2. De overige plekken (minimaal 3, maximaal 4) zullen worden aangevuld met de spelers van de voorronde van het PJK C. Deze spelers zullen worden uitgenodigd op volgorde van de eindstand van de voorronde tot alle resterende plekken zijn opgevuld.
3. Indien door middel van punt 2 het deelnemersveld niet aangevuld kan worden tot de beoogde vier deelnemers, is de HSB jeugdleider vrij naar eigen inzicht vrijplaatsen uit te delen om het deelnemersveld tot vier spelers aan te vullen.

c. Voor de finale van het PJK D-jeugd (t/m 12 jaar) zijn tien plekken beschikbaar die verdeeld worden volgens de volgende geldende regels:
1. Twee plekken zullen worden vergeven op basis van de KNSB-jeugdrating aan de hoogst geklasseerde HSB jeugdspelers die speelgerechtigd zijn. Indien een van de eerder omschreven spelers de uitnodiging naast zich neerlegt zal de volgende speler met de hoogste KNSB-jeugdrating worden uitgenodigd. Dit proces herhaalt zich tot twee spelers de uitnodiging geaccepteerd hebben of de uitnodiging vijfmaal afgeslagen is. Indien de aangeboden vrijplaats(en) door alle spelers geweigerd wordt, zullen de overige plaatsen bij punt 4 verdeeld worden.
2. Twee plekken zullen worden vergeven onder spelers die speelgerechtigd zijn voor het PJK D, maar die deelnemen aan de voorronde van het PJK C. Deze twee spelers dienen geselecteerd te worden op basis van de KNSB-jeugdrating en voorafgaand aan het PJK D door de organisatie uit het deelnemersveld bij de voorronde van het PJK D gehaald te worden om bij de voorronde van het PJK C ingedeeld te worden.
3. Twee plekken zullen worden vergeven aan de deelnemers van het PJK E. De twee spelers zullen worden geselecteerd op basis van de eindstand van het PJK E. Indien een of beide spelers de uitnodiging afslaat, zal die bij punt 4 worden verdeeld.
4. De overige plekken (minimaal 4, maximaal 8) zullen worden aangevuld met de spelers van de voorronde van het PJK D. Deze spelers zullen worden uitgenodigd op volgorde van de eindstand tot alle resterende plekken zijn opgevuld.
5. Indien door middel van punt 4 het deelnemersveld niet aangevuld kan worden tot de beoogde vier deelnemers is de HSB jeugdleider vrij naar eigen inzicht vrijplaatsen uit te delen om het deelnemersveld tot tien spelers aan te vullen.

Artikel 3: Onvoorziene omstandigheden en beroep
De jeugdleider van de HSB is belast met de handhaving van dit reglement. De organisator van de desbetreffende finale dient het reglement uit te voeren. In onvoorziene omstandigheden heeft de jeugdleider van de HSB het recht te beslissen naar eigen geweten en dient het reglement voor komende seizoenen daarop aan te passen om in deze onvoorziene omstandigheden te voorzien.
Tegen de selectievolgorde voor de finaleplekken kan geen beroep worden aangetekend. Indien de organisator weigert het reglement uit te voeren, kan daar beroep tegen worden aangetekend bij de jeugdleider van de HSB. Die behoudt zich het recht voor om in de toernooi-organisatie in te grijpen.

Artikel aangelegd op: 19-11-2018

Reglement HSB Grand Prix toernooien

Artikel 0 (begrippen)

 1. Haagse Schaakbond, afgekort HSB, is de naam van de regionale schaakbond en is verantwoordelijk voor de aanwijzing van de toernooien.
 2. Koninklijke Nederlandse Schaakbond, afgekort KNSB, is de naam van de nationale schaakbond en uitgever van de (jeugd)rating.
 3. Fédération Internationale des Échecs, afgekort FIDE, is de naam van de internationale schaakbond en uitgever van de schaakregels.
 4. Grand Prix, afgekort GP, is een laagdrempelig jeugdtoernooi voor gemiddeld honderdtwintig deelnemers.
 5. Grand Prix-cyclus, afgekort GP-cyclus, is de naam van de reeks toernooien onder de gedeelde noemer Grand Prix.

Artikel 1 (geldigheid reglement)

 1. Dit reglement is van toepassing voor alle wedstrijden georganiseerd in de GP-cyclus van de HSB. De leidraad is het reglement voor jeugdwedstrijden van de HSB aangenomen op 16 april 2003 door de algemene leden vergadering.

Artikel 2 (speelgerechtigdheid)

 1. Alle spelers die aan het begin van het seizoen nog een jeugdspeler (tot en met twintig jaar) zijn mogen meedoen aan de GP-cyclus van dat jaar. De organisatie en de HSB behouden zichzelf het recht voor spelers van deelname te ontzeggen op basis van gegronde redenen.

Artikel 3 (inschrijfgelden)

 1. Deelnemers aan de GP-cyclus betalen per toernooi het vooraf gepaalde inschrijfgeld. Dit wordt afgedragen aan de organiserende vereniging aan de zaal. Deelnemers worden verzocht het inschrijfgeld voorafgaande aan het toernooi over te boeken naar de HSB jeugdrekening. Jeugdleiders worden verzocht bij de overige deelnemers zo veel mogelijk inschrijfgelden van tevoren te innen en over te dragen aan de organisatie als centrale inschrijving voor een bepaalde school of vereniging.

Artikel 4 (indeling)

 1. Spelers worden zoveel mogelijk ingedeeld in vierkampen (waarbij de speler met de hoogste rating een minimale KNSB-jeugdrating heeft van 1100) en zeskampen (rest van de groepen). Aanmeldingen aan de zaal, indien toegelaten door de organisatie, worden geplaats op lege plekken achtergelaten door zieken of eventueel ingedeelde gaten. De organisatie behoud zich het recht om alle aanmeldingen aan de zaal samen te voegen in een groep.
 2. De indelingen worden zoveel mogelijk gedaan aan de hand van de laatst gepubliceerde jeugdrating van de KNSB.
 3. Binnen een groep mogen maximaal 50% van de spelers opgegeven zijn vanuit dezelfde school of vereniging.
 4. De indeler zal in geval er meerdere GP’s tussen het uitbrengen van een ratinglijst plaats vinden, ratings binnen de HSB voor zover mogelijk laten aanpassen
 5. De indeler behoudt zich het recht voor de ratings van spelers aan te passen op basis van gegronde reden die niet vooraf duidelijk hoeven te zijn.

Artikel 5 (wedstrijdregels)

 1. Tijdens de GP wordt het meest recente FIDE-reglement gehanteerd met het aanhangsel betreffende Rapidschaak zoals vertaald door de KNSB.
 2. De verzuimtijd bedraagt de helft van de bedenktijd voor de groepen met klok en een kwart van de tijd voor een gehele ronde in de groepen zonder klok.
 3. Voor alle groepen die niet behoren bij de formule groepen gelden de volgende aanpassingen in het FIDE-reglement:
 4. Artikel A4 b en A4 d worden niet gebruikt. Bij een claim wordt de stelling teruggebracht naar de meest recente stelling waarbij het reglementair opgelost kan worden.
 5. De tafelleider grijpt pas in op het moment er een vinger/hand de lucht in gestoken wordt of op wat voor manier dan ook duidelijk gemaakt wordt dat de aanwezigheid van de tafelleider nodig is.
 6. Voor alle groepen die zonder klok spelen gelden de volgende toevoeging: Op een van tevoren bepaalde tijd zal de tafelleider verzocht worden door de organisatie om alle resterende partijen uit bepaalde groepen te arbitreren. Dit gaat aan de hand van het “Handboek Arbitreren” in de bijlage.

Artikel 6 (plaats bepaling GP)

 1. De eindranglijst wordt bepaald door de behaalde punten. Als die gelijk zijn zal een lotingsvolgorde, gemaakt voorafgaande aan het toernooi door de organisatie, uitslag bieden.
 2. Spelers zijn ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het ontvangen van de juiste prijs. De organisatie, noch de tafelleider is achteraf aansprakelijk voor fouten tijdens de prijsuitreiking.

Artikel 7 (Eindstand GP-cyclus)

 1. Bij elke GP kan een score worden behaald die wordt opgeteld om plek te krijgen in de eindstand van een van de vier categorieën (AB, C, D en EH), afhankelijk van de leeftijd van de deelnemer of deelneemster.
 2. Om een plaats te krijgen in de eindstand dient ten minste deelgenomen te worden aan twee GP-toernooien en in de top twintig van de eigen categorie te eindigen.
 3. De punten die behaald worden voor de eindstand is afhankelijk van drie factoren:
 4. Het groepsnummer of letter waarin gespeeld wordt.
 5. De grote van de groep waarin gespeeld wordt.
 6. De punten behaald in de groep.
 7. De punten voor de eindstand worden als volgt behaald:
 8. De hoogste groep krijgt honderd startpunten, per groep omlaag worden er twee punten in mindering getrokken.
 9. Als er een halve competitie wordt gespeeld in een vierkamp dan krijgt de speler de behaalde punten vermenigvuldigd met zes met een bonus van twee punten op de startpunten.
 10. Als er een volledige competitie wordt gespeeld in een vierkamp dan krijgt de speler de behaalde punten vermenigvuldigd met drie en een bonus van twee punten van de startpunten.
 11. Als er een halve competitie wordt gespeeld in een zeskamp of achtkamp dan krijgt de speler de behaalde punten vermenigvuldigt met vier.
 12. Als er een volledige competitie wordt gespeeld in een zeskamp of achtkamp dan krijgt de speler de behaalde punten vermenigvuldigt met twee.
 13. De eindscore is de som van de scores van de beste vijf GP’s van een speler. Deze score wordt voor elke speler berekend. In geval de vijf GPs niet gehaald worden zal een speler niet worden opgenomen in het eindklassement, uitgezonderd hij of zij anders de categorie wint.
 14. Als de eindscore van twee of meer spelers gelijk is, valt de slechtste score af en worden de nieuwe scores vergeleken. De winnaar is de speler met de hoogste resterende score. Dit proces wordt herhaald tot er duidelijkheid is of er nog maar een GP over is. In dat geval bepaalt het aantal deelnames de volgorde van de dan overgebleven spelers. Als die gelijk is en het betreft de eerste plaats in een bepaalde categorie dan zullen beslissingswedstrijden volgen, voor de overige plaatsen worden de namen ex aequo vermeldt.
 15. De speler die de meeste punten in zijn/haar categorie verdient krijgt de wisselbeker van de HSB Grand Prix mee van zijn/haar categorie. Deze dient weer ingeleverd te worden voor de een na laatste GP van het daaropvolgende jaar.
 16. Er zijn alleen prijzen gegarandeerd voor de spelers die eerste geworden zijn in hun categorie. Eventuele prijzen voor de nummers 2, 3, 4 en 5 zijn afhankelijk van het totaalaantal deelnemers in desbetreffende categorie.

Artikel 8 (protesten)

 1. Wanneer men het niet eens is met de gang van zaken bij wedstrijden kan men een protest indienen bij de organisatie, dit dient te gebeuren op de dag zelf. Als dat geen uitkomst biedt kan alleen die dag nog protest worden aangetekend bij de afgevaardigde van de jeugdcommissie van de HSB, die die dag aanwezig is. Het besluit van de afgevaardigde is definitief en valt niet over te protesteren.

 

Bijlage

Handboek Arbitreren

 1. Ouders, kinderen, en andere omstanders dienen zich niet te bemoeien met het arbitreren en kunnen het beste vooraf hierover ingelicht worden.
 2. Begin altijd met arbitreren bij de partij waar het verschil in punten het grootste is. Doe dit tot alle partijen onder uw beheer zijn gearbitreerd.
 3. Als de spelers bezig zijn met een slagcombinatie of er mat in 1 of 2 dreigt wordt geadviseerd ze te laten doorspelen (m.u.v. hele simpele eindspellen zoals Koning + Dame vs. Koning, of als u anders oordeelt).
 4. Vraag altijd aan beide spelers wie volgens hun gewonnen heeft. Indien de spelers hetzelfde antwoorden geven dient u daarin mee te gaan.
 5. Als een speler blijkt niet mat te kunnen zetten met de stukken op het bord is het remise. Dit zou moeten blijken uit de voorgaande minuten waar geen voortgang is geboekt.
 6. Zijn de speler het niet eens dan dient u de punten te tellen.
  De vuistregel is dat bij 3 of meer punten verschil de partij gewonnen kan worden verklaard voor de persoon die voor staat in materiaal.
  Is het verschil kleiner dan 2 punten, dan is het remise.
  Ook hier kan op eigen beoordeling van afgeweken worden. Gelieve wel in overleg met de hoofdarbiter of een andere ervaren arbiter.

 

  Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Huis.